پکیج دزدگیر اماکن بیسیم (سیم کارت خور) پارادوکس

pack number 1

محصول جدید

پکیج دزدگیر اماکن بیسیم سیمکارتی

یک عدد کنترل پنل MG6250

دو عدد چشمی PMD2P

یک عدد تلفن کننده GPRS14

یک عدد آژیر SR130

یک عدد ریموت REM1

محصولات مرتبط

پکیج دزدگیر اماکن باسیم سیمکارتی پارادوکس یک عدد کنترل پنل SP4000 به همراه باکس - ترانس و باتری دو عدد چشمی NV5 یک عدد کیپد K636 یک عدد تلفن کننده VDMP3 یک عدد آژیر PARAHORN 501

پکیج دزدگیر اماکن باسیم سیمکارتی پارادوکس یک عدد کنترل پنل MG5000 به همراه باکس - ترانس و باتری دو عدد چشمی NV5 یک عدد کیپد K10V یک عدد تلفن کننده VDMP3 یک عدد آژیر PARAHORN 506

پکیج دزدگیر اماکن باسیم سیمکارتی پارادوکس یک عدد کنترل پنل MG5050 به همراه باکس - ترانس و باتری 4 عدد چشمی NV5 یک عدد کیپد K32LCD یک عدد تلفن کننده VDMP3 یک عدد آژیر PARAHORN 506

پکیج دزدگیر اماکن باسیم سیمکارتی ترکیبی یک عدد کنترل پنل SP4000 به همراه باکس - ترانس و باتری دو عدد چشمی NV5 یک عدد کیپد K636 یک عدد تلفن کننده G1 یک عدد آژیر فلاشردار

پکیج دزدگیر اماکن باسیم سیمکارتی ترکیبی یک عدد کنترل پنل MG5000 به همراه باکس - ترانس و باتری یک عدد چشمی NV5 یک عدد کیپد K636 یک عدد تلفن کننده G1 یک عدد آژیر فلاشردار یک عدد ریموت کنترل REM1

پکیج دزدگیر اماکن بی سیم سیمکارتی پارادوکس یک عدد کنترل پنل MG5000 به همراه باکس و ترانس و باتری دو عدد چشمی PMD2P یک عدد آژیر PARAHORN 506 یک عدد تلفن کننده VDMP3 یک عدد ریموت کنترل REM1

پکیج دزدگیر اماکن بی سیم (سیم کارت خور) ترکیبی یک عدد کنترل پنل MG5000 به همراه باکس - ترانس و باتری یک عدد چشمی PMD2P یک عدد چشمی NV35MR یک عدد آژیر PARAHORN 506 یک عدد تلفن کننده G1 یک عدد ریموت کنترل REM1

پکیج اقتصادی با سیم بدون ریموت دزدگیر منزل با تلفن کننده شهری پارادوکس - کنترل پنل SP4000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

پکیج اقتصادی با سیم بدون ریموت دزدگیر منزل با تلفن کننده شهری پارادوکس پکیج با سیم بدون ریموت دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل SP4000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده G1 کلاسیک - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

پکیج اقتصادی با سیم بدون ریموت دزدگیر فروشگاهی با تلفن کننده شهری پارادوکس پکیج با سیم بدون ریموت دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل SP4000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد آژیر PH501 - دو عدد پدال به همراه ترانس و باتری

پکیج اقتصادی با سیم بدون ریموت دزدگیر فروشگاهی با تلفن کننده شهری پارادوکس پکیج با سیم بدون ریموت دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل SP5500 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - سه عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد آژیر PH501 - یک عدد مگنت باسیم - دو عدد پدال به همراه ترانس و باتری

پکیج اقتصادی با سیم بدون ریموت دزدگیر فروشگاهی با تلفن کننده شهری پارادوکس پکیج با سیم بدون ریموت دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل SP6000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K32LCD پارادوکس - سه عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد آژیر PH501 - یک عدد دتکتور پرلا - یک عدد مگنت باسیم - یک عدد پدال به همراه ترانس و باتری

پکیج اقتصادی با سیم بدون ریموت دزدگیر منزل با نرم افزار موبایلی پارادوکس پکیج با سیم بدون ریموت دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل SP5500 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K10V پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد مگنت باسیم - یک عدد ماژول ارتباطی از طریق اینترنت IP150 - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

پکیج اقتصادی با سیم ریموت دار دزدگیر منزل با تلفن کننده شهری پارادوکس پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

پکیج اقتصادی با سیم ریموت دار دزدگیر منزل با تلفن کننده سیم کارتی پارادوکس پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده G1 کلاسیک - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

پکیج اقتصادی با سیم ریموت دار دزدگیر منزل سیم کارتی پارادوکس پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد ماژول سیم کارتی PCS250 - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

پکیج اقتصادی با سیم ریموت دار دزدگیر فروشگاهی با تلفن کننده شهری پارادوکس پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K10V پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد پدال - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

پکیج اقتصادی با سیم ریموت دار دزدگیر فروشگاهی با تلفن کننده شهری پارادوکس پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل MG5050 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K32LCD پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - 3 عدد چشمی حرکتی NV5 - دو عدد پدال - یک عدد چشمی DCTXP2 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

پکیج اقتصادی با سیم ریموت دار دزدگیر منزل با نرم افزار موبایلی پارادوکس پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K32LCD پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد ماژول ارتباطی IP150 - یک عدد دتکتور DCTXP2 - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

کامل ترین پکیج اقتصادی بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل MG6250 پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - یک عدد چشمی DCTXP2 - دو عدد چشمی حرکتی PMD2P - یک عدد آژیر SR130 - دو عدد پایه 469 - یک عدد ماژول ارتباط کنسول GPRS14 پارادوکس - یک عدد آداپتور کنسول پارادوکس PA7

کامل ترین پکیج اقتصادی بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - یک عدد کیپد K32LCD - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - یک عدد چشمی DCTXP2 - یک عدد چشمی حرکتی PMD2P - یک عدد آژیر PH501 - یک عدد پایه 469 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 به همراه ترانس و باتری

کامل ترین پکیج اقتصادی بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - ریموت کنترل REM25 پارادوکس - یک عدد کیپد TM70 - یک عدد مگنت DCT10 یک عدد ماژول ارتباطی از طریق اینترنت IP150 - یک عدد چشمی حرکتی PMD2P - یک عدد آژیر SR130 - یک عدد پایه 469 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 به همراه...

کامل ترین پکیج اقتصادی بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - یک عدد کیپد K636 - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - یک عدد چشمی NV35MR - یک عدد مگنت DCT2 - یک عدد چشمی حرکتی PMD2P - یک عدد آژیر PH501 - یک عدد ماژول ارتباطی PCS250 به همراه ترانس و باتری

بالا