آشنایی کامل با سیستم EVO دیجیپلکس (DIGIPLEX EVO) | دزدگیر paradox | دزدگیر پارادوکس کانادا | paradox security system

نویسنده: دسته: آموزش های تخصصی سیستم های نظارتی حفاظتی امنیتی تاریخ: 1397-10-26 دیدگاه: 0 بازدید: 2200

هر آنچه درباره سیستم EVO نمی دانید !!! (قسمت پنجم)

این مقاله در ادامه مطالب قبلی که درباره سیستم EVO توضیح داده شده است ، می باشد. لازم به ذکر است که این مقاله چند قسمتی می باشد و طی چند سری انتشار داده می شود.

دزدگیر اماکندزدگیر منزل

{برای کی پد LCD و LED}

انتخابات کاربر

انتخاب [1] و [2] : ویژگی مدیریتی

زمانی که انتخاب [1] در حالت OFF است ، کاربر نمی تواند سایر کاربران را در داخل سیستم برنامه ریزی کند.

زمانی که انتخاب [1] در وضعیت ON است و انتخاب [2] خاموش است ، کاربر می تواند کد دسترسی کاربر را برنامه ریزی کند و یا آن را تعیین نماید. (فقط P.I.N.) و همچنین می تواند برچسب کاربر را نیز تعیین نماید.

زمانی که هر دو انتخاب [1] و [2] در وضعیت ON هستند کاربر دارای حقوق کامل مدیریتی است. کاربر می تواند فاکتورهایی همچون : کد دسترسی کاربر ، انتخاب های کاربر ، انتخاب کنترل دسترسی کاربر ، شماره کارت دسترسی ، برچسب کاربر و انتساب نواحی را برحسب برنامه های خودشان ، را ایجاد کند و یا آنها را تغییر دهد. به عنوان نمونه اگر کاربردی که دارای تمام امکانات مدیریتی است و به ناحیه #1 و فقط به انتخاب [4] (بای پس) دسترسی داشته باشد ، این کاربر تنها می تواند ناحیه شماره #1 و انتخاب شماره [4] را به سایر استفاده کنندگان در سیستم منتسب کند.

انتخاب [3] : اجبار

زمانی که این انتخاب در وضعیت ON قرار دارد ، ویژگی اجبار فعال است. این ویژگی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که کسی کاربری را مجبور به مسلح یا غیر مسلح کردن ناحیه ای می کند. با وارد کردن یک کد دسترسی (P.I.N.) که برای ویژگی اجبار ذخیره شده است ، سیستم ناحیه را مسلح و غیرمسلح می کند و همچنین یک هشدار بدون صدا به مرکز کنترل می فرستد.

انتخاب [4] : قطع کردن موقت زون ها (BYPASS)

زمانی که این انتخاب فعال است این اجازه را به کاربر می دهد که زون ها را در زمانی که نواحی را مسلح می کند غیر فعال سازد.

انتخاب [5] : فقط مسلح سازی انجام شود (ARM ONLY)

زمانی که این انتخاب در وضعیت ON قرار دارد کاربر می تواند با استفاده از کارت و یا کد ، نواحی انتساب داده به خود را مسلح کند. اما غیرمسلح کردن امکان پذیر نیست. زمانی که این انتخاب OFF است ، کاربر می تواند هر دو فرایند مسلح سازی و غیرمسلح سازی را برای نواحی منتسب به خود اجرا کند.

انتخاب [6] : STAY & INSTANT ARM

زمانی که این انتخاب در وضعیت ON است هر دو ویژگی STAY ARM و INSTANT ARM فعال هستند و کاربران می توانند این دو نوع مسلح سازی را در نواحی منتسب به خود فعال سازند.

انتخاب [7] : FORCE ARM

زمانی که این ویژگی در حالت ON است ، کاربر می تواند آن را در حوضه منتسب به خود اجرا کند.

انتخاب [8] : دسترسی ناحیه

زمانی که این انتخاب در وضعیت ON قرار دارد ، صفحه کلید اجازه می دهد که کاربر به تمامی مناطق منتسب به آن کد دسترسی داشته باشد. زمانی که این انتخاب در وضعیت OFF قرار دارد صفحه کلید تنها اجازه دسترسی به نواحی را می دهد که تحت کنترل دارد. به عنوان مثال فرض کنید صفحه کلید فقط به ناحیه 1 منتسب است و کد دسترسی کاربری شما به نواحی 1 تا 8 نسبت داده شده است.

زمانی که انتخاب در وضعیت ON قرار دارد شما می توانید به هر کدام از هشت ناحیه مذکور دسترسی داشته باشید در حالی که زمانی که OFF است تنها می توانید به ناحیه 1 دسترسی داشته باشید.

 * به صورت پیش فرض تمامی کاربران می توانند سیستم را به حالت REGULAR ARM در بیاورند.

 

دزدگیر پارادوکس - دزدگیر اماکن بی سیم پارادوکس

{برای کی پد LCD}

انتخاب های کنترل دسترسی کاربر

انتخاب [1] : کنترل دسترسی

زمانی که این انتخاب در وضعیت ON قرار دارد ، کاربر می تواند به یک  کنترل دسترسی در سیستم فعال است ، دسترسی داشته باشد. کاربری که به هیچ بخشی منتسب نیست اما دارای انتخاب کنترل دسترسی است ، اکنون می تواند با وارد کردن یک کد #(P.I.N.) و سپس فشردن کلید [ACC] به درب کنترل ورودی دسترسی داشته باشند. زمانی که این انتخاب در وضعیت OFF قرار دارد ، کاربر نمی تواند به درب کنترل دسترسی ، دسترسی داشته باشد.

انتخاب [2] : قابلیت غیرمسلح کردن با استفاده از کارت دسترسی

زمانی که این انتخاب در وضعیت ON قرار دارد ، کارت کنترل دسترسی متعلق به کاربر می تواند قفل درب کنترل دسترسی را باز کند و همچنین آن را از حالت مسلح خارج کرده و به حالت غیرمسلح تغییر دهد. زمانی که این انتخاب OFF قرار دارد ، تنظیمات مطرح شده در انتخاب [8] را دنبال کنید.

* برای انتخاب [2] زمانی که در وضعیت ON قرار دارد ، انتخاب [5] یعنی ''ARM ONLY'' می بایست غیر فعال باشد.

انتخاب [3] : کارت هایی که دوره غیر قفل آنها افزایش یافته است :

زمانی که این انتخاب در وضعیت ON قرار دارد ، این اصطلاح به دوره زمانی باز می گردد که در برنامه ریزی هر درب مجهز به کنترل دسترسی ، توسط نصاب ، زمان غیر قفل بودن آن به اندازه ای افزایش یافته است. به عنوان مثال چنانچه زمان غیرقفل بودن دربها 30 ثانیه توسط نصاب برنامه ریزی شده باشد و دوره زمانی افزوده شده به زمان غیرقفل بودن درب ها 30 ثانیه توسط نصاب برنامه ریزی شده باشد و دوره زمانی افزوده شده به زمان غیرقفل بودن درب ها 15 ثانیه باشد در این صورت کاربری که دارای کد دسترسی – که برای آن این ویژگی فعال شده باشد – در مجموع 45 ثانیه زمان دارد تا از این در عبور کند.

انتخاب [4] و [5] : مسلح کردن با استفاده از کارت

زمانی که مسلح کردن با استفاده از کارت انجام می شود ، این انتخاب ها تعیین کننده نوع مسلح شدن هستند . می توان در این روش ، شیوه های FORCE ARM ، STAY ARM ، REGULAR ARM را فعال نمود و یا آنها را با استفاده از این ویژگی کارت ، نواحی مسلح شده را غیرفعال نمود:

 دزدگیر اماکن پارادوکس

 

 

انتخاب [6] : تغییرات ظرفیت زمانی برنامه (Tolerance window)

زمانی که این انتخاب در وضعیت ON قرار دارد برنامه ریزی این ویژگی فعال است. این ویژگی امکان افزایش مدت زمان برنامه ریزی شده را برای دسترسی کاربران به درب های کنترل دسترسی ، نسبت به آن دوره ای که توسط نصاب ، از پیش برنامه ریزی شده است فراهم می آورد. به عنوان نمونه چنانچه برای یکی از این کاربران ، بازه زمانی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر ، برای دسترسی به دربها از پیش تعریف شده باشد ، با فعال کردن این گزینه توسط نصاب ، یه میزان یک ساعت ، کاربری که تحت این گزینه فعال است ، اجازه ورود و خروج به مدت یک ساعت قبل و بعد از مدت زمان برنامه ریزی شده برای درب ها را خواهد داشت.

انتخاب [7] : برنامه کدهای پیگیری (Code follows schedule)

زمانی که این انتخاب فعال باشد ، کد دسترسی کاربران تنها در طول مدت ساعت های برنامه ریزی شده ، که در مرحله هشتم از بخش برنامه ریزی تنظیمات کاربر تعریف شده است ، قابل استفاده است. زمانی که این انتخاب در وضعیت OFF قرار داشته باشد ، کاربران قادر خواهند بود که از کد کاربری خود در هر زمانی استفاده کنند.

انتخاب [8] : استفاده از کارت برای باز کردن سیستم و کد برای غیرمسلح کردن سیستم (Code to Unlock and Code to Disarm)

این انتخاب تنها زمانی قابل استفاده است که انتخاب [2] در بخش انتخاب های کنترل دسترسی کاربر ، غیرفعال و خاموش باشد. زمانی که این انتخاب در وضعیت روشن (ON) قرار دارد ، کاربران می توانند از کارت های کنترل دسترسی خود به منظور باز کردن درب های کنترل دسترسی که مسلح شده اند استفاده کنند. این امر در حالی است که کاربر می بایست به منظور غیرمسلح کردن ناحیه مسلح شده ، کد دسترسی خود را وارد نماید. زمانی که این انتخاب در وضعیت OFF قرار دارد ، تنها زمانی کاربر اجازه دسترسی به درب های کنترل دسترسی را خواهد داشت که منطقه ای که درب ها در آن واقع شده اند ، غیرمسلح شده باشد.

* برای انتخاب [8] زمانی که در وضعیت ON است انتخاب [5] یعنی ‘’ARM ONLY’’ در بخش انتخابات کاربر ، می بایست غیرفعال باشد.

 دزدگیر اماکن پارادوکس - paradox home alarm

دیدگاه خود را بنویسید

بالا